วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

NBTC Public Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัญญาสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด”


  กำหนดการเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓

“ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัญญาสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด”

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

----------------------------------------
๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น.              ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.             เปิดการเสวนาและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเสวนา

โดย ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ สุภิญญา  กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.            ตัวแทนคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz

                                                นำเสนอ ร่างประกาศ กสทช.  เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการ

อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” *

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.             เสวนาสาธารณะ: มุมมองหลากมิติต่อประกาศมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสิ้นสุดสัมปทานบริการมือถือ ของ กสทช. ...จุดแข็งและจุดอ่อนคืออะไร

·       ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·       ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

·       นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

·       นายจาตุร เกิดบ้านชัน กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ

·       นางสาวจอมขวัญ  หลาวเพ็ชร์ ดำเนินรายการ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ ๑๕.๓๐ น.        เสวนาสาธารณะ: ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด

·       ผู้แทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)*

·       ผู้แทนจาก บริษัท ทรู มูฟ จำกัด *

·       ผู้แทนจาก บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด*

·       นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต

·       นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

·       นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา  ดำเนินรายการ

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.              สรุปประเด็น/ปิดการเสวนา

 เอกสารเผยแพร่

1. ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...
2. โครงการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...
3. Power Point เรื่อง ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
4. ความเห็นเก่ยบกับอำนาจของ กสทช. ในการกไหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800 MHz ระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และระหว่างบ มจ.กสท. กับ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด โดย วรเจตน์ ภาคิรัตน์
5. ประเด็นทางกฎหมาย ที่ กสทช. พึงระวังกรณี (ร่าง) มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา โดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
6. ปัญหาทางกฎหมายกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800 MHz ระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด โดย จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
7. Power Point เรื่อง มุมมองหลากมิติต่อประกาศมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสิ้นสุดสัมปทานมือถือ ของ กสทช. จุดแข็งและจุดอ่อนคืออะไร โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
8. Power Point เรื่อง ร่างประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการสิ้นสุดสัญญา (ซิมดับ)
9. Power Point เรื่อง การคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz กับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดย ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
 

ติดตามความเห็นนักวิชาการด้านกฎหมาย ต่อประเด็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800MHz