วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

NBTC Public Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง เสาส่งสัญญานกำหนดการ

NBTC Public Forum ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖

" เสาสัญญาณการสื่อสาร : ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก ! "
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

อาคารหอประชุม ชั้น   สำนักงาน กสทช.๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.         ลงทะเบียน
            ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.         กล่าวเปิด และกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา NBTC Public forum ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖

                                    โดย กสทช.ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์
            ๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๐ น.         ชมวีทีอาร์  “สถานการณ์ผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กในต่างประเทศ”

๑๓.๕๐ – ๑๖.๑๕ น.         เสวนาเรื่อง " เสาสัญญาณการสื่อสาร : ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก ! "

ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ                    นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ชาครี  มาลีวรรณ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

                                                นายแพทย์ปิยะ แซ่จัง                      สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

                                                คุณสารี  อ๋องสมหวัง                       เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

                                                คุณต่วนกฤษ จันทนะ                      ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็ก

                                                คุณสุกัญญา สุนทรสิริพงศ์                 ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็ก       

                                    ดำเนินรายการโดย  คุณกรรณิการ์  กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM 96.5
๑๕.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม                 
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         สรุปเสวนา NBTC Public forum ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖


 Vtr แนะนำ
 
เอกสารเผยแพร่
 1. เอกสาร เสาสัญญาณการสื่อสาร : ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก โดย ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ

http://www.mediafire.com/view/?5nkb7zknibv8bdd
2. เอกสาร ทางออกสำหรับประเทศไทย : มีหรือไม่ อย่างไร โดย ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ

http://www.mediafire.com/view/?dubcba82vmkhw2m
3. เอกสาร ถอดบทเรียนกรณีการจัดการปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณดทรศัพท์เคลื่อนที่จังหวัดพะเยา

http://www.mediafire.com/view/?zap1amkamfobv1f
4. สิทธิผู้บริโภค : ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีวิทยุคมนาคม โดย สารี อ๋องสมหวัง

http://www.mediafire.com/view/?rllqrfdrrlw6prg
5. กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหากรณีการติดตั้งสถานัวิทยุคมนาคมในพื้นที่ชุมชน

http://www.mediafire.com/view/?lw1stu55w2elcee

6. ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

http://www.mediafire.com/view/?wv8j7uhdxhyloie
7. ปรกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

http://www.mediafire.com/view/?cl27qsldb736o13
8. เสาสัญญาณการสื่อสารกับผลกระทบต่อสุขภาพ : บทเรียนในต่างประเทศ

http://www.mediafire.com/view/?q8332ntu9u0y3ax
9. Mobile Base Station (Radio Frequency) and Health Effect
http://www.mediafire.com/view/?3bk71u1hup1utws
  
คลิปบรรยายในงาน
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

NBTC PUBlic Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง ปีทองของการคุ้มครองผุ้บริโภคNBTC Public Forum ครั้งที่   /๒๕๕๖

"๒๕๕๖ ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล"

วันพฤหัสบดีวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

อาคารหอประชุม ชั้น   สำนักงาน กสทช.

 

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.         กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ ๒๕๕๖ ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล

                                    โดย กสทช.ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         เสวนาเรื่อง ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค ทำอย่างไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง”

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์               อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม

                                    คุณบุญยืน ศิริธรรม                        ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

                                    คุณชัยรัตน์  แสงอรุณ                      อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง

                                                                                    และกิจการโทรทัศน์

                                    ดำเนินรายการโดย คุณอิฐบูรณ์  อ้นวงษา

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         สรุปเสวนา เรื่อง ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค ทำอย่างไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง”

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.         ลงทะเบียน         

๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         เสวนาเรื่อง ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ?           

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ               อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์                   คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์           
ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต                    ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์

                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์             คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์  กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM 96.5

๑๔.๔๕๑๕.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม                    

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         สรุปเสวนา เรื่อง ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุ

เจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ?


            เอกสารประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสาร 1 NBTC Public Forum
http://www.mediafire.com/view/?orlsj924vnj8raz
เอกสาร 2 "56 ปีทองผู้บริโภคจริงหรือ"
http://www.mediafire.com/view/?do88d7vzkbo4aqb
เอกสาร 2 ปีทองหรือวปโยคของผู้บริโภค
http://www.mediafire.com/view/?dgi6cla51sa96fu
เอกสาร 3 ดิจิตอลทีวี
http://www.mediafire.com/view/?kz5rnf1ap42ufo4
เอกสาร 4 ทีวีดิจดตอลกับการปฎิรูปสื่อ
http://www.mediafire.com/view/?gcgn8iy0esx6sc4
คลิปการบรรยายและเสวนาในงาน
ส่วนที่ 2 http://youtu.be/RdczaRe1vgo