วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

NBTC Public Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัญญาสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด”


  กำหนดการเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓

“ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัญญาสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด”

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

----------------------------------------
๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น.              ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.             เปิดการเสวนาและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเสวนา

โดย ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ สุภิญญา  กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.            ตัวแทนคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz

                                                นำเสนอ ร่างประกาศ กสทช.  เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการ

อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” *

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.             เสวนาสาธารณะ: มุมมองหลากมิติต่อประกาศมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสิ้นสุดสัมปทานบริการมือถือ ของ กสทช. ...จุดแข็งและจุดอ่อนคืออะไร

·       ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·       ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

·       นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

·       นายจาตุร เกิดบ้านชัน กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ

·       นางสาวจอมขวัญ  หลาวเพ็ชร์ ดำเนินรายการ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ ๑๕.๓๐ น.        เสวนาสาธารณะ: ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด

·       ผู้แทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)*

·       ผู้แทนจาก บริษัท ทรู มูฟ จำกัด *

·       ผู้แทนจาก บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด*

·       นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต

·       นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

·       นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา  ดำเนินรายการ

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.              สรุปประเด็น/ปิดการเสวนา

 เอกสารเผยแพร่

1. ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...
2. โครงการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...
3. Power Point เรื่อง ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
4. ความเห็นเก่ยบกับอำนาจของ กสทช. ในการกไหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800 MHz ระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และระหว่างบ มจ.กสท. กับ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด โดย วรเจตน์ ภาคิรัตน์
5. ประเด็นทางกฎหมาย ที่ กสทช. พึงระวังกรณี (ร่าง) มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา โดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
6. ปัญหาทางกฎหมายกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800 MHz ระหว่าง บมจ.กสท. กับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด โดย จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
7. Power Point เรื่อง มุมมองหลากมิติต่อประกาศมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสิ้นสุดสัมปทานมือถือ ของ กสทช. จุดแข็งและจุดอ่อนคืออะไร โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
8. Power Point เรื่อง ร่างประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการสิ้นสุดสัญญา (ซิมดับ)
9. Power Point เรื่อง การคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz กับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดย ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
 

ติดตามความเห็นนักวิชาการด้านกฎหมาย ต่อประเด็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800MHz

 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

NBTC Public Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง เสาส่งสัญญานกำหนดการ

NBTC Public Forum ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖

" เสาสัญญาณการสื่อสาร : ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก ! "
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

อาคารหอประชุม ชั้น   สำนักงาน กสทช.๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.         ลงทะเบียน
            ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.         กล่าวเปิด และกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา NBTC Public forum ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖

                                    โดย กสทช.ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์
            ๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๐ น.         ชมวีทีอาร์  “สถานการณ์ผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กในต่างประเทศ”

๑๓.๕๐ – ๑๖.๑๕ น.         เสวนาเรื่อง " เสาสัญญาณการสื่อสาร : ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก ! "

ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ                    นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ชาครี  มาลีวรรณ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

                                                นายแพทย์ปิยะ แซ่จัง                      สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

                                                คุณสารี  อ๋องสมหวัง                       เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

                                                คุณต่วนกฤษ จันทนะ                      ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็ก

                                                คุณสุกัญญา สุนทรสิริพงศ์                 ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็ก       

                                    ดำเนินรายการโดย  คุณกรรณิการ์  กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM 96.5
๑๕.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม                 
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         สรุปเสวนา NBTC Public forum ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖


 Vtr แนะนำ
 
เอกสารเผยแพร่
 1. เอกสาร เสาสัญญาณการสื่อสาร : ความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือก โดย ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ

http://www.mediafire.com/view/?5nkb7zknibv8bdd
2. เอกสาร ทางออกสำหรับประเทศไทย : มีหรือไม่ อย่างไร โดย ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ

http://www.mediafire.com/view/?dubcba82vmkhw2m
3. เอกสาร ถอดบทเรียนกรณีการจัดการปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณดทรศัพท์เคลื่อนที่จังหวัดพะเยา

http://www.mediafire.com/view/?zap1amkamfobv1f
4. สิทธิผู้บริโภค : ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีวิทยุคมนาคม โดย สารี อ๋องสมหวัง

http://www.mediafire.com/view/?rllqrfdrrlw6prg
5. กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหากรณีการติดตั้งสถานัวิทยุคมนาคมในพื้นที่ชุมชน

http://www.mediafire.com/view/?lw1stu55w2elcee

6. ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

http://www.mediafire.com/view/?wv8j7uhdxhyloie
7. ปรกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

http://www.mediafire.com/view/?cl27qsldb736o13
8. เสาสัญญาณการสื่อสารกับผลกระทบต่อสุขภาพ : บทเรียนในต่างประเทศ

http://www.mediafire.com/view/?q8332ntu9u0y3ax
9. Mobile Base Station (Radio Frequency) and Health Effect
http://www.mediafire.com/view/?3bk71u1hup1utws
  
คลิปบรรยายในงาน
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

NBTC PUBlic Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง ปีทองของการคุ้มครองผุ้บริโภคNBTC Public Forum ครั้งที่   /๒๕๕๖

"๒๕๕๖ ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล"

วันพฤหัสบดีวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

อาคารหอประชุม ชั้น   สำนักงาน กสทช.

 

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.         กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ ๒๕๕๖ ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล

                                    โดย กสทช.ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         เสวนาเรื่อง ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค ทำอย่างไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง”

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์               อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม

                                    คุณบุญยืน ศิริธรรม                        ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

                                    คุณชัยรัตน์  แสงอรุณ                      อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง

                                                                                    และกิจการโทรทัศน์

                                    ดำเนินรายการโดย คุณอิฐบูรณ์  อ้นวงษา

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         สรุปเสวนา เรื่อง ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค ทำอย่างไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง”

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.         ลงทะเบียน         

๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         เสวนาเรื่อง ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ?           

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ               อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์                   คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์           
ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต                    ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์

                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์             คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์  กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM 96.5

๑๔.๔๕๑๕.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม                    

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         สรุปเสวนา เรื่อง ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุ

เจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ?


            เอกสารประกอบและข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสาร 1 NBTC Public Forum
http://www.mediafire.com/view/?orlsj924vnj8raz
เอกสาร 2 "56 ปีทองผู้บริโภคจริงหรือ"
http://www.mediafire.com/view/?do88d7vzkbo4aqb
เอกสาร 2 ปีทองหรือวปโยคของผู้บริโภค
http://www.mediafire.com/view/?dgi6cla51sa96fu
เอกสาร 3 ดิจิตอลทีวี
http://www.mediafire.com/view/?kz5rnf1ap42ufo4
เอกสาร 4 ทีวีดิจดตอลกับการปฎิรูปสื่อ
http://www.mediafire.com/view/?gcgn8iy0esx6sc4
คลิปการบรรยายและเสวนาในงาน
ส่วนที่ 2 http://youtu.be/RdczaRe1vgo