วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

NBTC Public Forum ครั้งที่ 1/2558


เวทีเสวนา NBTC Public Forum /๒๕๕: รคลื่นมถี่ละทิงการสื่อสารต้ ร่างกฎหมยเศรษฐกิดิจิทั
 
จัดดย ส่วนงานเานุาร . ปรวิทย์ ี่
ส่วนงานเานุาร . ภิญญา างรงค์
สำนังานคณะกรรมก กิารจายเสียง ิจารทรทัน์ะกิารทรคมนาคมแห่าติ
 
-----------------------------------
ันพฤหับดีที่  มก ๒๕๕ วล . - ๑๖. .
 
ารหอ4 ปรชุชั้
สำนังาน ทช.
 
นนหลโ (าย) ญา รุงเท
 
 
 
๐๘. ๐๘. .      งทะบี
 
๐๘. ๐๙. .       ปิดการเนาแกล่นรับ
ดย . ปรวิทย์ ี่ /รือ . ภิญญา างรงค์
 
๐๙. ๑๐. .      แนดและสารสําคัขอหมในชุดเศรษฐกิจดิจิตั
 
ดย นางสุรางคณ ายุาพ ู้ํานาร ํานังานพันาธุรรอิล็ทรนิส์
(ค์าร)
 
๑๐. ๑๐. .      -
 
(าหารว่างเริในที่ปรชุ)
๑๐. ๑๒. .      สวนา นาคตของารจัดสรรแัพรคลื่นคถี่
                                   กับบทหน้ี่ของ กส. ี่จรัปลี่นไ
 
ดย -     ดร. กียรติ ตั้งกิานิย์ ปรานาบันวิจัยเพื่อการพันาปรทศไทย
       -      ดร. จน์ ธียรวุฒิ  ู้ํานารรงาร Industrial Liaison Progra
              คณะรรมศตร์จุณ์หาวิยาลัย
       -     . จน์ ศ์ิจรุ่งเรื คณะทํางานติดตายบายสื่คมนา
             (NBTC Policy Watch)
              ดําเนินรายารเสวนาดย นางรรณิาร ิจติเวชกุ
 
๑๒. ๑๒. .      -บแะอภิปรายทั่
 
๑๒. ๑๓. .      รับปรทานารางวั
๑๓. ๑๕. .      สวนา ารฏิรูปสื่สิธิรีภาพด้านารสื่
                                     ภาต้ร่หมาย เศรษฐกิจดิจิทั

ดย      -   ..ปิบุตร บุญร่เรื คณบดีฝ่ายวิาร
                 คณะนิติตร วิทยาลัอการค้ทย

             -   ร. ดร. วลน้ ตรีรัตน คณะตร์ จุณ์วิทยาลั

             -   นายาทิตย์ ุริยศ์กุ ู้ปรานงานเรือข่ายมืองเน็ต
                 (Thai Netizen Network)

            -    . ดร.วิ เนตรธิ์ก้ ู้ํานารหลัสูตรปริญญาเอกคณะนิเทศศตร์
                  แวัตกรรมการจัดาร าบันบัณฑิพันบริารตร์

 
ดําเนินรายารเสวนาดย นางรรณิาร ิจติเวชกุ

๑๕. ๑๕. .      รับปรทานาหารว่าง

 ๑๕. ๑๖. .      -บแะอภิปรายทั่

 ๑๖.-๑๖. .         ปิดการชุม

ดย . ปรวิทย์ ี่ /รือ . ภิญญา างรงค์


DOWNLOAD เอกสารประกอบการเสวานา
1. เอกสารประกอบการเสวนา ร่ากฎหมายเกี่ยวกับ เศรษฐกิจดิจิทัล 10 ฉบับ
https://drive.google.com/file/d/0B7QpnFqj68TqNno2TDFuSm1VMmM/view?usp=sharing

2. เอกสาร Power point แนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย สุรางคณา วายุภาพ (ETDA)
https://drive.google.com/file/d/0B7QpnFqj68TqQ0VUZExTQ0hkZXM/view?usp=sharing

3. เอกสาร Power point กฎหมาย กสทช. มองอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาไทย
โดย ดร. กียรติ ตั้งกิานิย์ (TDRI)
https://drive.google.com/file/d/0B7QpnFqj68TqaVk1UUFMU29wUlk/view?usp=sharing

4. เอกสาร Power point จะสร้างเศรษกิจดิจิทัล...ต้องคิดแบบดิจิทัล
โดย ดร. กียรติ ตั้งกิานิย์ (TDRI)
https://drive.google.com/file/d/0B7QpnFqj68TqS3dVTE13MlByb2M/view?usp=sharing

5. เอกสาร Power point อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่กับบทบาทหน้าที่ของ กสทช. ที่จะปรับเปลี่ยนไป
โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง NBTC Policy Watch
https://drive.google.com/file/d/0B7QpnFqj68TqbkFZdC1YMV80WVE/view?usp=sharing

6. เอกสาร Power point โครงสร้างใหม่ (?) หน่วยงานไอซีทีแห่งชาติ
โดย นายาทิตย์ ุริยศ์กุ(เครือข่ายพลเมืองเน็ต)
https://drive.google.com/file/d/0B7QpnFqj68TqV2JsdjdXY3h4NU0/view?usp=sharing